Darowizna

10 lutego, 2012
By

Postanowienia kodeksu cywilnego dopuszczają wiele rodzajów umów o charakterze cywilno prawnym. Do jednej z nich należy tak popularna ostatnio umowa darowizny. Zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego polega ona na bezpłatnym oddaniu przez osobę nazywaną darczyńcą swojego majątku innej osobie. Umowa darowizny, żeby miała charakter prawny musi być spisana w formie oświadczenia woli w postaci aktu wydanego przez notariusza. Jednak zapisy kodeksu cywilnego uwzględniają nie zachowanie tego obowiązku w przypadku, kiedy obiecana darowizna została odpowiednio spełniona. Dla ochrony praw obdarowanego przepisy prawa zobowiązały darczyńcę do naprawienia szkód , które związane są z niewykonaniem zobowiązania jakie zawiera umowa darowizny w sytuacji jeżeli stało się to następstwem rażącego niedbalstwa bądź umyślnego postępowania. Z kolei w chwili wyraźnego pogorszenia się sytuacji materialnej osoby będącej darczyńcą, normy prawa nakładają obowiązek na osobę obdarowaną na dostarczanie mu potrzebnych do utrzymania środków oraz spełnienia nałożonych na niego obowiązków alimentacyjnych. Pomimo, że umowa darowizny po jej sporządzeniu pod postacią aktu notarialnego nabrała już mocy prawnej osoba obdarowująca ma prawo odwołać darowiznę, jeżeli osoba obdarowana dopuszcza się wobec niego wyraźnej niewdzięczności. Odwołanie darowizny następuje w momencie pisemnego złożenia oświadczenia woli przez darczyńcę a następnie wręczenia go obdarowanemu.

Archives

Tags